องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยแห้งร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งร่วมก้บ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ขอขอบพระคุณที่มงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วเสมอมา

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24