องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยแห้งร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สระบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งร่วมก้บ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ขอขอบพระคุณที่มงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วเสมอมา

2020-07-10
2020-06-23
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-03
2020-04-30
2020-04-28