องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร


 


  นายสมัย  แสงทะตา
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โทร 036-715235 ต่อ 19

  นายไพรวัลย์  แสงจันทร์
นายจรัญ  พรมโชติ
นายสมพาน  จิ๋วศรีสวัสดิ์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร 036-715235 ต่อ 21
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร 036-715235 ต่อ 21
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
โทร 036-715235 ต่อ 21