องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

สภา อบต.


 

  นางจันทร์หอม  พร้อมสันเทียะ
 
  ประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง
 

 

  นายจรัญ  พรมโชติ  
  รองประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง
 
     
นายสมพาน  จิ๋วศรีสวัสดิ์ นายสมเกียรติ  สุวรรณโชติ นายชิงชัย  ดวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
     
นายไพโรจน์  บุญเกลือ
นายทัศพงษ์  ถากา
นายศิวรักษ์  พรมหมผาง นายพัลลภ  ทองคา 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
   
 
นางจอมศรี  แสงปัก
นายบุญสอ  จ้อยโชติ
นางมัดสา  สีท้าว
นายไพบูรย์  สุมาวรรณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
     
นางรธิดา  กะวะนิช   นางมงคล ศรีสง่า นายสังคม  รูปสม
นางประคอง  สารีนนท์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9

   
นางนัทธิวรรณ  ภูสุรินทร์
นางสาวสุณีย์  โซ่เงิน
นายกิตติ  สาริยะ นายไพฑูรย์  ทองเสนา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
  นายนรเสฎฐ์  วงษ์น้อยศรี นายสามัคคี  จันพางาม  
   สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12