องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

สภา อบต.

นายไพบูรย์  สุมาวรรณ์

  ประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง
 
     
นายสามัคคี  จันพางาม

  รองประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง
 นายสมเกียรติ  สุวรรณโชติ
นางจันทร์หอม พร้อมสันเทียะ
นายถนอม  ป้องทา
นายศิวรักษ์ พรหมผาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
       
นางพิมพิลัยลักษณ์  รุชะดา
นางขวัญเรือน  มนตรี
นายมงคล  ศรีสง่า
นายสังคม  รูปสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
       
 

 นางนัทธิวรรณ  ภูสุรินทร์
 นายกิตติ  สาริยะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11