องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

สำนักงานปลัด


 
  นางสาววนิดา  แดงเพลิง
 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
 
จ.ส.อ.ประจักษ์  สายนต์ 
นางวรนุช  วิศวกรรม  
 นายธนิต  ปองเนตร
นางสาวภทรธร ทองอุ่นเรือน
นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    นิติกร

 
นางสาวนิตยา  แสนศิริ  นางสาวกิตยาภรณ์ ลำลึก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงผะดา บุดดาชุย   นายกฤศภณ  ศิริวิราช 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกัน
   
นางโสภิตา  นาคอ้าย นางสาวพรรณพิลาส  เทียมลม  นางสาวจันทร์จิรา  พันธุจินะ  นางสาววรารัตน์  ศริพงษ์
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวน้ำฝน  สุมาวรรณ์ นางสาวศิริขวัญ  ยืนยง  นายชะนะ  แสงสว่าง นางบัวผัน  แสงวิโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข  พนักงานขับรถยนต์  คนงานประจำรถน้ำ
 
นายชาตรี  โคตะสูต นายสุรัตน์  จินธิ   นายประคอง     นายสมนึก  โพธิพรหม
พนักงานขับรถยนต์ (น้ำ) พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
 
   
นายวรวิทย์  สุวรรณโชติ นายสะอาด  พลโฮม  นายบุญรัตน์  ยืนยง  
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ