องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

สำนักงานปลัด


 
  นางสาววนิดา  แดงเพลิง
 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด   

ว่าง 
    นางสาวกิตยาภรณ์ ลำลึก  นายธนิต  ปองเนตร
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร


ว่าง นางสาวนิตยา  แสนศิริ ว่าที่ร้อยตรีหญิงผะดา บุดดาชุย   นายรัชพล  เทียนศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวรนุช  วิศวกรรม นางโสภิตา  นาคอ้าย นางสาวจันทร์จิรา  พันธุจินะ นางสาวศิริขวัญ  ยืนยง
เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข
นายสมปอง  สารีนนท์ นางสาวน้ำฝน  สุมาวรรณ์ นายพศวัต  แดงเพลิง นายสุริยา  ศิริวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์


 
 

นายชาตรี  โคตะสูต นายสะอาด  พลโฮม นายสมบัติ  อุบลเชื้อ
นายสมนึก  โพธิพรหม
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

นายบุญรัตน์  ยืนยง 
นายวัลลภ  ตุ่นแก้ว    นายประคอง บุญแสง นายวรวิทย์  สุวรรณโชติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

 
 
 

นางบัวผัน  แสงวิโรจน์ 

  คนงานทั่วไป