องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
  นายสมยศ วงษ์จีน  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
  นางสาวดุจสดี  บัวแพง  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง
 นางสาววนิดา  แดงเพลิง
นางแสงเดือน  ตันเรือง นายปิยะเทพ  อาจอาคม
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัตนาวดี  ทองมี นายธนิต  ปองเนตร -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา