องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 
  นายนิวัฒน์  กมลเพ็ชร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง  
     
 
 
  นางสาวดุจสดี  บัวแพง  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
 


นางสาววนิดา  แดงเพลิง นางแสงเดือน  ตันเรือง นายปิยะเทพ  อาจอาคม
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     


นางรัตนาวดี  ทองมี   นางสาวดุจสดี  บัวแพง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา