วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) ทะเบียน 85-6121 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (ฟอร์ด) ทะเบียน กง 9063 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก พร้อมสกรีน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการจัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 (บริเวณคลองสายบ้านไร่ - หนองค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนางบังอร โพธิ์แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็ก อ.2-ป.6 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 6 โรงเรียน (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง