วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
โครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สาย
16  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณทุ่งแฝก)
16  ก.ค. 2567
โครงการรื้อถนนเดิมเพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณซอย 6)
16  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณทุ่งแฝก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างโครงการรื้อถนนเดิมเพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณซอย 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนางผ่อน จำปาอ้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายวัลลภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนางผ่อน จำปาอ้วย)
15  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนายวัลลภ)
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมอาหารกลางวัน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง