วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (กระเช้า) ทะเบียน 84-4301 สระบุรี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายอนนต์ ภูเลาสิงห์ ,บ้านนายอุไร รัศมี ,บ้านนายเฉลิมชัย รุชะดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศและรถตู้โดยสาร) โครงการสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการครอบครัวสานรัก สามวัย สานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
โครงการติดตั้งเสียงตามสายไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายอนนต์ ภูเลาสิงห์ ,บ้านนายอุไร รัศมี ,บ้านนายเฉลิมชัย รุชะดา)
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็ก อ.2-ป.6 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็ก อนุบาล 3 ขวบ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง