องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

สำนักงานปลัด


 
  นางสาววนิดา  แดงเพลิง
 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด   


นางสาวลัดดา  มนตรี 
    นางสาวกิตยาภรณ์ ลำลึก  นายธนิต  ปองเนตร
นายธนภณ  ดงพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร


ว่าง ว่าง
 ว่าง  นายรัชพล  เทียนศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวรนุช  วิศวกรรม นางโสภิตา  นาคอ้าย นายพศวัต  แดงเพลิง นางสาวศิริขวัญ  ยืนยง
เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข
นางสาวมณีนุช  จิ๋วศรีสวัสดิ์
นางสาวน้ำฝน  สุมาวรรณ์ นางสาววาสนา  ราชวงษ์
นายสมปอง  สารีนนท์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
 
นายชาตรี  โคตะสูต นายสะอาด  พลโฮม นายกิตติกร  สุวรรณดี
นายสมบัติ  อุบลเชื้อ
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายสุริยา  ศิริวัน นายบุญรัตน์  ยืนยง นายวัลลภ  ตุ่นแก้ว นายประคอง บุญแสง
 พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
       

 นายจรัญ  บุญแสง นางบัวผัน  แสงวิโรจน์
  นางสาวสมเพียร  อินทศร
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป