องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
  นายนัวัฒน์  กมลเพ็ชร์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 
 
 
 ว่าง  ว่าง นายธราธร ศรีพรมมาตร์
นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
 

นางสาวปุญญพัฒน์  พิชญ์พิสิษฐ์  นางศิริพร  ถากา นางสุมาลี  บดเกต  นางสาวณัทชนันท์ สุมาวัน
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.2
ศพด.รร.วัดห้วยคงคาวราวาส
ศพด.รร.วัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ศพด.รร.บ้านหนองสองห้อง ศพด.รร.วัดหนองน้ำเขียว (วันดาคุณอุปถัมภ์)


นางกัลยกร  เทพเจริญบำรุง   
นางปัทมา   กระจง นางสาวธิราภร หมื่นมี
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศพด.รร.วัดศรัทธาเรืองศรี ศพด.รร.วัดบุรีการาม
ศพด.รร.วัดห้วยคงคาวราวาส