องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางรัตนาวดี  ทองมี
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
 
นายเนติภัทร  นาจาน นางสาวนภาพร  เรือนใหม่
นางสาวนงลักษณ์  ชมเชย
นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน