องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางรัตนาวดี  ทองมี
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     
 
นายเนติภัทร  นาจาน นางสาวนภาพร  เรือนใหม่
นางสาวนางลักษณ์  ชมเชย
นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน