องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับทที่ 7 พ.ศ. 2562

1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
     1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก
     2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
     7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จําเป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
     1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
     2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
     4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
     5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
     6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
     7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรพยั ์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
    10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    12) การท่องเที่ยว
    13) การผังเมือง

4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หากอบต. มีความเห็นเกียวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกียวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติอบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73) อํานาจหน้าที่ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)
         (1) การจัดทําแผนพฒนาท้องถิ่นของตนเอง
         (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
         (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
         (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
         (5) การสาธารณูปการ
         (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
         (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
         (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
         (9) การจัดการศึกษา
         (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส
         (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
         (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
         (14) การส่งเสริมกีฬา
         (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
         (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
         (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
         (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
         (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
         (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
         (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
         (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
         (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
         (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         (25) การผังเมือง
         (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
         (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
         (28) การควบคุมอาคาร
         (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
         (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 2. อํานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นนตอนและการกระจาย อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”