องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy)


วันที่ 24 เมษายน 2566 นายสมัย  แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy) ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรทุกคน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

2023-08-30
2023-06-28
2023-06-26
2023-06-20
2023-06-03
2023-06-03
2023-05-18
2023-05-06
2023-05-03
2023-05-01