องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน ประจำปี งบประมาณ 2563


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมทั้งมอบนโยบายในการฝึกอบรมครั้งนี้ และมีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล” “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากร จากปลัดอำเภอแก่งคอย และท้องถิ่นอำเภอหนองแค

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29