องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายปิยะเทพ  อาจอาคม  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
 
 
  ว่าง  
  นายช่างโยธา  
     
      
นายสมพงษ์  สารีนนท์ 
นางสาวสุทธินี  จันศรีลา นางวราภรณ์  สอาดศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 ว่าง นายศุภวิชญ์  เขียววิลัย
 
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจดมาตรน้ำ