องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

  นางสาวดุจสดี   บัวแพง  
  รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
     
  นางสาวกมลชนก  มหาชน
 
  นักวิชาการศึกษา  
     
   
 
  นายธราธร  ศรีพรมมาตร์   
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 

นางสาวปุญญพัฒน์  พิชญ์พิสิษฐ์  นางศิริพร  ถากา นางสุมาลี  บดเกต  นางสาวอุดมพร  สุมาวัน
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1


 
นางกัลยกร  เทพเจริญบำรุง   
นางปัทมา   กระจง นางสาวธิราภร หมื่นมี  
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป